مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهشنامه ادب حماسي (پژوهش نامه فرهنگ و ادب
 13 دوره
عنوان نشریه:  پژوهشنامه ادب حماسي (پژوهش نامه فرهنگ و ادب
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رودهن
مدیرمسئول:  دكتر مهدي ماحوزي
سردبیر:  دكتر مهدي ماحوزي
تارگاه:  journals.riau.ac.ir
رایانامه:  f_pajuhesh@yahoo.com
تلفن:  76504550 (021)
نمابر:  76507036 - 76504422 (021)
صندوق پستی:  189
نشانی:  رودهن، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دفتر مجله
کد ISSN:  2322-5793
نوع نشریه:  دو فصلنامه