مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله بيوتكنولوژي ايران
 8 دوره
عنوان نشريه:  مجله بيوتكنولوژي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  مركز ملي تحقيقات مهندسي ژنتيك و بيوتكنولوژي ايران
مديرمسئول:  دكتر عباس صاحب قدم لطفي
سردبير:  دكتر عباس صاحب قدم لطفي
تارگاه:  ijb.nrcgeb.ac.ir
رایانامه:  IJB@NRCGEB.AC.IR
تلفن:  44580350 (021)
نمابر:  44580399 (021)
صندوق پستي:  161/14965
نشانی:  تهران، ايران
كد ISSN:  1728-3043
نوع نشريه:  فصلنامه