نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهشهاي جغرافياي انساني (پژوهش هاي جغرافيايي)
 50 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهشهاي جغرافياي انساني (پژوهش هاي جغرافيايي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه جغرافيا دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  دکتر مهران مقصودی
سردبیر:  دکتر فضیله دادورخانی
:تارگاه  https://jhgr.ut.ac.ir/
رایانامه:  humangeo@ut.ac.ir
تلفن:  61113365 (021)
نمابر:  61113365 (021)
صندوق پستی:  14176
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، خيابان قدس، كوچه آذين، موسسه جغرافيا
کد ISSN:  2008-6296
نوع نشریه:  فصلنامه