نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهشهاي جغرافياي طبيعي (پژوهش هاي جغرافيايي)
 47 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهشهاي جغرافياي طبيعي (پژوهش هاي جغرافيايي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه جغرافيا دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  دكتر منصور جعفر بيگلو
سردبیر:  قاسم عزيزي
:تارگاه  https://jphgr.ut.ac.ir/
رایانامه:  jphgr@ut.ac.ir
تلفن:  61113681 (021)
نمابر:  61113681 (021)
نشانی:  خيابان انقلاب، خيابان قدس، كوچه آذين، موسسه جغرافيا
کد ISSN:  2008-630x
نوع نشریه:  فصلنامه