نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش پرستاري
 58 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش پرستاري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پرستاری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن علمي پرستاري ايران
مدیرمسئول:  دكتر عليرضا نيكبخت نصرآبادي
سردبیر:  دكتر زهره پارسا يكتا
:تارگاه  http://ijnr.ir/
رایانامه:  info@ijnr.ir
تلفن:  66592535 (021)
نمابر:  66592535 (021)
صندوق پستی:  14195-398
نشانی:  تهران، ميدان توحيد، دانشكده پرستاري و مامايي تهران، كدپستي: 1419733171
کد ISSN:  7012-1735
نوع نشریه:  فصلنامه