مشخصات نشريه:  

فصلنامه حقوقي دادگستري
 17 دوره
عنوان نشريه:  حقوقي دادگستري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  قوه قضاييه
مديرمسئول:  عليرضا اميني
سردبير:  حسين ميرمحمدصادقي
تارگاه:  www.jlj.ir
رایانامه:  majaleh_hoghooghi@jpri.ir
تلفن:  22091869 (021)
نمابر:  22091869 (021)
صندوق پستي:  11155/3515
كد ISSN:  1735-4358
نوع نشريه:  فصلنامه