مشخصات نشريه:  

فصلنامه ادب پژوهي
 8 دوره
عنوان نشريه:  ادب پژوهي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه گيلان
مديرمسئول:  دكتر عليرضا نيكويي
سردبير:  دكتر محرم رضايتي كيشه خاله
تارگاه:  research.guilan.ac.ir/adab
رایانامه:  adab@guilan.ac.ir
تلفن:  6690590 (0131)
نمابر:  6690590 (0131)
صندوق پستي:  41635-3988
نشانی:  رشت، كيلومتر 6 جاده تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني
كد ISSN:  1735-8027
نوع نشريه:  فصلنامه