مشخصات نشريه:  

فصلنامه تحقيقات فرهنگي ايران
 12 دوره
عنوان نشريه:  تحقيقات فرهنگي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم تحقيقات و فناوري
مديرمسئول:  حسن ميرزايي
سردبير:  دكتر سعيد رضا عاملي
تارگاه:  www.ijcr.ir
رایانامه:  info@jicr.ir
تلفن:  22570777 (021)
نمابر:  22570777 (021)
نشانی:  تهران، خيابان پاسداران، خيابان شهيد مومن نژاد (گلستان يكم)، شماره 15
كد ISSN:  2008-1847
نوع نشريه:  فصلنامه