مشخصات نشريه:  

فصلنامه مرتع
 12 دوره
عنوان نشريه:  مرتع
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن مرتعداري ايران
مديرمسئول:  مهدي بصيري
سردبير:  حسين آذرينوند
تارگاه:  www.iransrm.ir
رایانامه:  j.rangeland.ir@gmail.com
تلفن:  32236335 (026)
صندوق پستي:  3158777878
نشانی:  كرج، دانشكده منابع طبيعي، دفتر انجمن و مرتعداري ايران
كد ISSN:  2008-0891
نوع نشريه:  فصلنامه