مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه مجله ايراني جراحي دامپزشكي
 6 دوره
عنوان نشريه:  مجله ايراني جراحي دامپزشكي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  دامپزشكی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن جراحي دامپزشكي ايران
مديرمسئول:  دكتر دهقاني
سردبير:  دكتر ايرج نوروزيان
تارگاه:  www.ivsa.ir/englishindex.asp
رایانامه:  IJVS@IVSA.IR
نوع نشريه:  دو فصلنامه