مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي)
 15 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده فرماندهي و ستاد - دانشگاه علوم انتظامي
مديرمسئول:  عليرضا صالحي
سردبير:  دكتر سيد مهدي الواني
رایانامه:  PUDAFOOS@POLICE.IR
تلفن:  48931605 (021)
نمابر:  48931610 (021)
نشانی:  تهران، انتهاي بزرگراه شهيد همت غربي، دانشگاه علوم انتظامي، دانشكده فرماندهي و ستاد، معاونت پژوهشي، دفتر فصلنامه
كد ISSN:  1735-9570
نوع نشريه:  فصلنامه