نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران
 48 دوره 
عنوان نشریه:  مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن آبخيزداري ايران
مدیرمسئول:  عبدالرسول تلوري
سردبیر:  علي سلاجقه
:تارگاه  http://jwmsei.ir/
رایانامه:  wmseir@gmail.com
تلفن:  32253408 (026)
نمابر:  32253408 (026)
نشانی:  كرج، بلوار شهيد دكتر مصطفي چمران، دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه تهران، انجمن آبخيزداري، كدپستي: 77871-31587
نوع نشریه:  فصلنامه