مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه دانش سياسي
 14 دوره
عنوان نشريه:  دانش سياسي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه امام صادق (ع)
مديرمسئول:  دكتر جلال درخشه
سردبير:  دكتر ناصر جمالزاده
تارگاه:  http://pkn.journals.isu.ac.ir
رایانامه:  alavi.1444@gmail.com
تلفن:  88094001-5 (021)
نمابر:  88575025 (021)
صندوق پستي:  14655-159
نشانی:  تهران، بزرگراه شهيد چمران، پل مديريت، دانشگاه امام صادق (ع)، مركز تحقيات، اداره نشريات، دوفصلنامه دانش سياسي،
كد ISSN:  2008-0743
نوع نشريه:  دو فصلنامه