نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مجله ژئوفيزيك ايران
 38 دوره 
عنوان نشریه:  مجله ژئوفيزيك ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن ژئوفيزيك ايران
مدیرمسئول:  عبدالرحيم جواهريان
سردبیر:  ظاهر حسين شمالي
:تارگاه  http://www.ijgeophysics.ir/
رایانامه:  nigs_ijg@ut.ac.ir
تلفن:  61118307 (021)
نمابر:  88630546 (021)
صندوق پستی:  14395/1138
نشانی:  تهران، انتهاي خيابان كارگر شمالي، موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران، ساختمان شماره 3، طبقه دوم، اتاق 116
کد ISSN:  2008-0336
نوع نشریه:  دو فصلنامه