نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله پژوهشي دندانپزشكي
 3 دوره 
عنوان نشریه:  مجله پژوهشي دندانپزشكي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  دندانپزشکی عمومی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  مركز تحقيقات دندانپزشكي، دكتر ترابي نژاد
مدیرمسئول:  دكتر س.ب. موسوي
سردبیر:  دكتر ا.ر. فرهاد
:تارگاه  http://drj.mui.ac.ir/index.php/drj
رایانامه:  DRJ@DNT.MUI.AC.IR
تلفن:  7922828 (0311)
نمابر:  6692585 (0311)
نشانی:  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، مركز تحقيقات دندانپزشكي (دكتر ترابي نژاد)، دفتر مجله پژوهشي دندانپزشكي
کد ISSN:  1735-3327
نوع نشریه:  فصلنامه