مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات دفاعي استراتژيك
 9 دوره
عنوان نشریه:  مطالعات دفاعي استراتژيك
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه عالي دفاع ملي
مدیرمسئول:  سيد محمودرضا شمس دولت آبادي
سردبیر:  محمدرحيم عيوضي
تارگاه:  sndu.ac.ir
رایانامه:  info@sndu.ac.ir
تلفن:  22945040 (021)
نمابر:  22953943 (021)
نشانی:  تهران، ضلع شمالي بزرگراه شهيد بابايي، بعد از اتوبان هنگام، دانشگاه عالي دفاع ملي
کد ISSN:  2008-4897
نوع نشریه:  فصلنامه