مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران
 11 دوره
عنوان نشريه:  مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن علمي ميكروب شناسي ايران
مديرمسئول:  دكتر غلامرضا ايراجيان
سردبير:  دكتر غلامرضا ايراجيان
تارگاه:  www.ijmm.ir
رایانامه:  IJMMICROBIOLOGY@GMAIL.COM
تلفن:  88020916 (021)
نمابر:  88020916 (021)
صندوق پستي:  14515-715
نشانی:  تهران
كد ISSN:  1735-8612
نوع نشريه:  فصلنامه