مشخصات نشريه:  

فصلنامه توسعه كارآفريني
 12 دوره
عنوان نشريه:  توسعه كارآفريني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن مديريت ايران
مديرمسئول:  محمدرضا زالي
سردبير:  زهرا آراستي
رایانامه:  JED@ut.ac.ir
تلفن:  61119243 (021), 88339098 (021)
نمابر:  88339098 (021)
صندوق پستي:  14155-6448
نشانی:  تهران، خيابان كارگر شمالي، ابتداي خيابان شانزدهم، دانشكده كارآفريني، دانشگاه تهران، طبقه دوم، دفتر مجله توسعه كارآفريني
كد ISSN:  2008-2266
نوع نشريه:  فصلنامه