مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه مجله پژوهش هاي آماري ايران
 6 دوره
عنوان نشريه:  مجله پژوهش هاي آماري ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  آمار
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  پژوهشكده آمار، مركز آمار ايران
مديرمسئول:  حميدرضا نواب پور
سردبير:  نادر نعمت الهي
تارگاه:  www.srtc.ac.ir/jsri
رایانامه:  jsri@srtc.ac.ir
تلفن:  88725037 (021)
نمابر:  88725112 (021)
نشانی:  تهران، خيابان يوسف آباد، خيابان ابن سينا، كوچه 25 شرقي، شماره 5، پژوهشكده آمار، دفتر مجله
كد ISSN:  1735-1294
نوع نشريه:  دو فصلنامه