نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه سلامت كار ايران
 62 دوره 
عنوان نشریه:  سلامت كار ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  بهداشت حرفه ای
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني تهران
مدیرمسئول:  دكتر احمد عامري
سردبیر:  دكتر علي اصغر فرشاد
:تارگاه  http://ioh.iums.ac.ir/
رایانامه:  ijoh@tums.ac.ir
تلفن:  8779118 (021)، 88779928 (021)
نمابر:  88779487 (021)
صندوق پستی:  15875-4199
نشانی:  تهران، ميدان آرژانتين، خيابان الوند، شماره 60، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، واحد الوند
کد ISSN:  1735-5133
نوع نشریه:  فصلنامه