مشخصات نشريه:  

فصلنامه پيام باستان شناس
 11 دوره
عنوان نشريه:  پيام باستان شناس
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  تاریخ
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ابهر
مديرمسئول:  دكتر سعيد گنجوي
سردبير:  دكتر حميدرضا ولي پور
رایانامه:  archaeology@iau-abhar.ac.ir
تلفن:  5272600 (0242)
نمابر:  5272603 (0242)
صندوق پستي:  22
نشانی:  ابهر، كيلومتر 4 جاده ترانزيت ابهر-خرمدره، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ابهر، دانشكده علوم انساني، دفتر مجله
كد ISSN:  2008-4285
نوع نشريه:  فصلنامه