نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پيك نور- علوم انساني
 35 دوره 
عنوان نشریه:  پيك نور- علوم انساني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم انسانی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه پيام نور
مدیرمسئول:  دكتر حسن زياري
سردبیر:  دكتر محمد رضا نصيري
:تارگاه  http://pnh.journals.pnu.ac.ir/
رایانامه:  PEYK_HUMAN@PNU.AC.IR
تلفن:  22458311 (021)
نمابر:  22458236 (021)
صندوق پستی:  19395/3697
نشانی:  تهران، جاده لشكرك، دانشگاه پيام نور، گروه نشريات
کد ISSN:  1735-1405
نوع نشریه:  فصلنامه