مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه مهندسي مكانيك شريف (شريف ويژه مهندسي مكانيك)
 9 دوره
عنوان نشريه:  مهندسي مكانيك شريف (شريف ويژه مهندسي مكانيك)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  عمران
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه صنعتي شريف
مديرمسئول:  دكتر علي اكبر صالحي
سردبير:  دكتر ابوالحسن وفايي - دكتر سيدتقي اخوان نياكي
تارگاه:  journal.sharif.ir
رایانامه:  pajuhesh@sharif.edu
تلفن:  (داخلي 1) 66164093 (021)
نمابر:  66012983 (021)
صندوق پستي:  11365-8639
نشانی:  تهران، خيابان آزادي، دانشگاه صنعتي شريف، معاونت پژوهشي، دفتر مجله علمي پژوهشي شريف
كد ISSN:  1028-7167
نوع نشريه:  دو فصلنامه