مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و كيفري (دانشنامه حقوق و سياست)
 14 دوره
عنوان نشريه:  تحقيقات حقوق خصوصي و كيفري (دانشنامه حقوق و سياست)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات
مديرمسئول:  دكتر علي زارع
سردبير:  دكتر محمد آشوري
تارگاه:  jlap.srbiau.ac.ir
رایانامه:  ijlap@srbiau.ac.ir
تلفن:  021-44865186
نمابر:  021-44865186
صندوق پستي:  14515-775
كد ISSN:  2423-4133
نوع نشريه:  دو فصلنامه