نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه رهيافت هاي سياسي و بين المللي
 16 دوره 
عنوان نشریه:  رهيافت هاي سياسي و بين المللي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي
مدیرمسئول:  دكتر عبدالعلي قوام
سردبیر:  حسين پوراحمدي ميبدي
:تارگاه  http://scj.sbu.ac.ir/index.php/politicalandinternationalaproach
تلفن:  29903019 (021)
نشانی:  تهران، بزرگراه چمران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده علوم اقتصادي و سياسي
کد ISSN:  1735-739x
نوع نشریه:  فصلنامه