مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهشنامه مددكاري اجتماعي
 12 دوره
عنوان نشريه:  پژوهشنامه مددكاري اجتماعي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علامه طباطبايي
مديرمسئول:  حميده عادليان راسي
سردبير:  محمد زاهدي اصل
تارگاه:  rjsw.atu.ac.ir
كد ISSN:  2476-6399
نوع نشريه:  فصلنامه