نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهشنامه فلسفه دين (نامه حكمت)
 35 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهشنامه فلسفه دين (نامه حكمت)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه امام صادق (ع)
مدیرمسئول:  حسينعلي سعدي
سردبیر:  رضا اكبري
:تارگاه  http://prrj.journals.isu.ac.ir/
رایانامه:  mag@isu.ac.ir
تلفن:  88094001-5 (021)
نمابر:  88575024 (021)
صندوق پستی:  159-14655
نشانی:  تهران، بزرگراه شهيد چمران، پل مديريت، دانشگاه امام صادق (ع)، مركز تحقيقات اداره نشريات، كد پستي: 1465943681
کد ISSN:  2228-6578
نوع نشریه:  دو فصلنامه