مشخصات نشريه:  

فصلنامه آينه معرفت
 14 دوره
عنوان نشريه:  آينه معرفت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده الهيات و اديان
مديرمسئول:  دكتر حسن سعيدي
سردبير:  دكتر محمدعلي شيخ
تارگاه:  sbu.ac.ir/maaref/ayenehmarefat
رایانامه:  ayenehmarefat@sbu.ac.ir
تلفن:  29902527 (021), 22431785 (021)
نمابر:  22431785 (021)
نشانی:  تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده الهيات و اديان، كدپستي:1983963113
نوع نشريه:  فصلنامه