مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش و فناوري محيط زيست
 3 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش و فناوري محيط زيست
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  پژوهشكده محيط زيست جهاد دانشگاهي
مديرمسئول:  جمشيد رسايي
سردبير:  حسن پور بابايي
تارگاه:  journal.eri.acecr.ir
رایانامه:  info.eri@acecr.ac.ir
تلفن:  33364061 - 013
نمابر:  33342006 - 013
نشانی:  رشت، خيابان ملت، ضلع غربي باغ محتشم، خيابان شهيد سيادتي، پژوهشكده محيط زيست جهاد دانشگاهي
نوع نشريه:  فصلنامه