نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مجله علوم آماري
 23 دوره 
عنوان نشریه:  مجله علوم آماري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  صنایع غذایی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن آمار ايران
مدیرمسئول:  دكتر محسن محمدزاده
سردبیر:  دكتر محسن محمدزاده
:تارگاه  http://jss.irstat.ir/
رایانامه:  amar@modares.ac.ir
تلفن:  66495540 - 021
نمابر:  66499827 - 021
صندوق پستی:  14115-134
نشانی:  تقاطع جلال آل احمد و چمران، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم پايه، دفتر مجله علوم آماري، تهران، 13116-14117
کد ISSN:  1735-8183
نوع نشریه:  دو فصلنامه