نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مجله كشاورزي
 13 دوره 
عنوان نشریه:  مجله كشاورزي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پرديس ابوريحان، دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  محمد رضاييان
سردبیر:  ناصر امام جمعه كاشان
:تارگاه  https://joa.ut.ac.ir/
رایانامه:  abujournal@ut.ac.ir
تلفن:  36040904 (021)
صندوق پستی:  11365-4117
نشانی:  كيلومتر 20 جاده تهران گرمسار، پاكدشت، دانشگاه تهران، پرديس ابوريحان، دفتر مجله كشاورزي، كدپستي: 3391653755
کد ISSN:  1562-5524
نوع نشریه:  دو فصلنامه