نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مطالعات عرفاني
 19 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات عرفاني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه كاشان
مدیرمسئول:  دكتر حسين حيدري
سردبیر:  دكتر محمود عابدي
:تارگاه  http://s-erfani.kashanu.ac.ir/
رایانامه:  MO-Erfani@Kashanu.ac.ir
تلفن:  55912717 (031)
نمابر:  55912767 (031)
نشانی:  كاشان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، دانشكده علوم انساني، دفتر مجله مطالعات عرفاني، كدپستي:87317-51167
کد ISSN:  2008-6555
نوع نشریه:  دو فصلنامه