نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله جنگل ايران
 34 دوره 
عنوان نشریه:  مجله جنگل ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جنگلداری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن جنگلباني ايران
مدیرمسئول:  دکتر رامین رحمانی
سردبیر:  دکتر سیدعطاءاله حسینی
:تارگاه  www.isaforestry.irhttp://www.isaforestry.ir
رایانامه:  ijf@ut.ac.ir
تلفن:  32284456 (026)
نمابر:  32284456 (026)
صندوق پستی:  31585-4314
نشانی:  كرج، دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران، انجمن جنگلباني ايران
کد ISSN:  2008-6113
نوع نشریه:  فصلنامه