مشخصات نشريه:  

فصلنامه خانواده پژوهي
 15 دوره
عنوان نشريه:  خانواده پژوهي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روان شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي
مديرمسئول:  دكتر محمدعلي مظاهري
سردبير:  دكتر محمدعلي مظاهري
تارگاه:  jfr.sbu.ac.ir
رایانامه:  jfr@sbu.ac.ir
تلفن:  29902366, 22431813 (021)
نمابر:  29902368 (021)
صندوق پستي:  4716-19395
نشانی:  تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، پژوهشكده خانواده، كدپستي: 1983963113
كد ISSN:  1735-8442
نوع نشريه:  فصلنامه