مشخصات نشريه:  

دو ماهنامه مديريت اطلاعات سلامت
 16 دوره
عنوان نشريه:  مديريت اطلاعات سلامت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني استان اصفهان
مديرمسئول:  دكتر محمد كيوان آرا
سردبير:  دكتر محمدرضا رضايتمند
تارگاه:  www.journals.mui.ac.ir/him
رایانامه:  jim@mng.mui.ac.ir
تلفن:  366693100 (031)
نمابر:  6684799 (031)
نشانی:  اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، كدپستي: 346-81745
كد ISSN:  1735-7853
نوع نشريه:  دو ماهنامه