نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم و مهندسي سطح
 34 دوره 
عنوان نشریه:  علوم و مهندسي سطح
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مواد و متالوژی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن علوم و تكنولوژي سطح ايران
مدیرمسئول:  دكتر حسين ادريس
سردبیر:  دكتر مهدي صالحي
:تارگاه  http://www.surfacejournal.ir/
رایانامه:  issst@cc.iut.ac.ir
تلفن:  3912787 (0311)
نمابر:  3932107 (0311)
نشانی:  اصفهان، دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشگاه مهندسي مواد، كدپستي: 84156
کد ISSN:  2008-6717
نوع نشریه:  فصلنامه