نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله اپيدميولوژي ايران
 58 دوره 
عنوان نشریه:  مجله اپيدميولوژي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن علمي اپيدميولوژيست ايران، دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدیرمسئول:  دكتر پروين ياوري
سردبیر:  دكتر ابوالحسن نديم
:تارگاه  https://irje.tums.ac.ir/
رایانامه:  Irea.journal@gmail.com
تلفن:  66486008 (021)
نمابر:  66486007 (021)
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، خيابان فلسطين جنوبي، خيابان شهيد وحيد نظري، پلاك 23
کد ISSN:  1735-7489
نوع نشریه:  فصلنامه