نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي نوين روانشناختي (روانشناسي دانشگاه تبريز)
 40 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي نوين روانشناختي (روانشناسي دانشگاه تبريز)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روانشناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه تبريز
مدیرمسئول:  دكتر يوسف اديب
سردبیر:  دكتر اميرهوشنگ مهريار
:تارگاه  https://psychologyj.tabrizu.ac.ir/
رایانامه:  mstp@tabrizu.ac.ir
تلفن:  3341133 (0411)
نمابر:  3356009 (0411)
نشانی:  تبريز، دانشگاه تبريز، دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي، دفتر مجله، كدپستي: 5166614776
کد ISSN:  2322-3340
نوع نشریه:  فصلنامه