مشخصات نشريه:  

فصلنامه آرشيو رازي
 6 دوره
عنوان نشريه:  آرشيو رازي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  كتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي
مديرمسئول:  ا. ديلمي
سردبير:  ر. مدني
تارگاه:  www.archrazi.com
رایانامه:  RAZIARCHIVES@ARCHRAZI.COM
تلفن:  34570038 (026)
نمابر:  34570038 (026)
صندوق پستي:  31975/148
نشانی:  موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي، كرج
كد ISSN:  0365-3439
نوع نشريه:  فصلنامه