مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهشنامه قرآن و حديث
 11 دوره
عنوان نشريه:  پژوهشنامه قرآن و حديث
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم قرآن و حدیث
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن علوم قرآن و حديث ايران
مديرمسئول:  دكتر جعفر نكونام
سردبير:  دكتر عباس همامي
رایانامه:  pn@saqh.ir
تلفن:  44472310 (021)
نمابر:  44472310 (021)
صندوق پستي:  17115-333
نشانی:  تهران، بزرگراه اشرفي اصفهاني، نرسيده به ميدان پونك، مجتمع قائم، واحد 10
كد ISSN:  2008-0417
نوع نشريه:  فصلنامه