نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه شيعه شناسي
 51 دوره 
عنوان نشریه:  شيعه شناسي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اخلاق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه شيعه شناسي
مدیرمسئول:  دكتر محمود تقي زاده داوري
سردبیر:  سيدمحمدباقر حجتي
:تارگاه  http://www.shiitestudies.com/
رایانامه:  shiitestudies@shistu.org
تلفن:  32804636 (025)
نمابر:  32804657 (025)
صندوق پستی:  37155-6139
نشانی:  قم، شهرك پرديسان، بلوار شهيد مولوي، موسسه شيعه شناسي
کد ISSN:  1735-4722
نوع نشریه:  فصلنامه