نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو ماهنامه پژوهشهاي زراعي ايران
 57 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهشهاي زراعي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده كشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد
مدیرمسئول:  دكتر پرويز رضواني مقدم
سردبیر:  دكتر حميدرضا خزاعي
:تارگاه  https://jcesc.um.ac.ir/
رایانامه:  cesc@.um.ac.ir
تلفن:  38804619 (051)
نمابر:  38787430 (051)
صندوق پستی:  1163-91775
نشانی:  مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده كشاورزي
کد ISSN:  2008-1472
نوع نشریه:  دو ماهنامه