مشخصات نشريه:  

دو ماهنامه پژوهشهاي زراعي ايران
 15 دوره
عنوان نشريه:  پژوهشهاي زراعي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده كشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد
مديرمسئول:  دكتر پرويز رضواني مقدم
سردبير:  دكتر حميدرضا خزاعي
تارگاه:  jm.um.ac.ir
رایانامه:  cesc@.um.ac.ir
تلفن:  38804619 (051)
نمابر:  38787430 (051)
صندوق پستي:  1163-91775
نشانی:  مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده كشاورزي
كد ISSN:  2008-1472
نوع نشريه:  دو ماهنامه