مشخصات نشريه:  

فصلنامه مطالعات فرهنگي و ارتباطات
 13 دوره
عنوان نشريه:  مطالعات فرهنگي و ارتباطات
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات
مديرمسئول:  هادي خانيكي
سردبير:  محمدرضا جوادي يگانه
تارگاه:  jcsc.iaocsc.ir
رایانامه:  iaocsc@yahoo.com
تلفن:  88338951
نمابر:  88338951
صندوق پستي:  14395-1364
نشانی:  پل نصر، جنب بيمارستان شريعتي، دانشكده علوم اجتماعي، دانشگاه تهران
كد ISSN:  2008-5575
نوع نشريه:  فصلنامه