مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله ايراني علوم و تكنولوژي-الف
 9 دوره
عنوان نشريه:  مجله ايراني علوم و تكنولوژي-الف
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه شيراز
مديرمسئول:  -
سردبير:  پرفسور اسكندري
تارگاه:  www.shirazu.ac.ir
تلفن:  2282113 (0711)
نمابر:  2282113 (0711)
صندوق پستي:  71454-1000
نشانی:  دانشگاه شيراز
كد ISSN:  1028-6276
نوع نشريه:  فصلنامه