مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه پژوهشنامه انجمن آمار ايران
 8 دوره
عنوان نشريه:  پژوهشنامه انجمن آمار ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  آمار
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن آمار ايران
مديرمسئول:  -
سردبير:  احمد پارسيان
تارگاه:  www.irstat.ir
رایانامه:  JIRSS@CC.IUT.AC.IR
صندوق پستي:  15815-1614
نشانی:  انجمن آمار ايران، تهران
كد ISSN:  1726-4057
نوع نشريه:  دو فصلنامه