مشخصات نشريه:  

فصلنامه علوم محيطي
 14 دوره
عنوان نشريه:  علوم محيطي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  محیط زیست
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  پژوهشكده علوم محيطي دانشگاه شهيد بهشتي
مديرمسئول:  دكتر هومان لياقت
سردبير:  دكتر مسعود شيدايي
رایانامه:  ESQ-ESRI@sbu.ac.ir
تلفن:  22431971 (021)
نمابر:  22431973 (021)
نشانی:  تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي
كد ISSN:  1735-1324
نوع نشريه:  فصلنامه