مشخصات نشريه:  

فصلنامه ژنتيك در هزاره سوم (GENETICS IN THE 3RD MILLENNIUM)
 4 دوره
عنوان نشريه:  ژنتيك در هزاره سوم (GENETICS IN THE 3RD MILLENNIUM)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دكتر محمد حسن كريمي نژاد
مديرمسئول:  دكتر محمد حسن كريمي نژاد
سردبير:  دكتر محمد حسن كريمي نژاد
تارگاه:  www.g3m.ir
رایانامه:  genetics3m@yahoo.com
تلفن:  880797723 (021)
نمابر:  880797723 (021)
صندوق پستي:  14665-154
نشانی:  مركز پاتولوژي و ژنتيك كريمي نژاد نجم آبادي ايران، تهران، شهرك قدس، فاز 3، خيابان حسن سيف، كوچه چهارم، پلاك 1143، كدپستي: 1466713713
كد ISSN:  1728-6182
نوع نشريه:  فصلنامه


اين نشريه از سال 1396/2017 به صورت انگليسي با نام GENETICS IN THE 3RD MILLENNIUM منتشر مي گردد.