مشخصات نشريه:  

فصلنامه گام هاي توسعه در آموزش پزشكي (STRIDES IN DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION)
 14 دوره
عنوان نشريه:  گام هاي توسعه در آموزش پزشكي (STRIDES IN DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني كرمان
مديرمسئول:  دكتر سيدحسن افتخار واقفي
سردبير:  حبيبه احمدپور
تارگاه:  www.sdmej.ir
رایانامه:  MEDCJ@KMU.AC.IR
تلفن:  3205332 (0341)
نمابر:  3205347 (0341)
نشانی:  كرمان، ابتداي بلوار هفت باغ، پرديس دانشگاه علوم پزشكي كرمان، ساختمان صبا، مركز مطالعات و توسعه در آموزش پزشكي كد پستي: 7616911199
كد ISSN:  2645-3525
نوع نشريه:  فصلنامه


اين نشريه از سال 1396/2018 به صورت انگليسي با نام STRIDES IN DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION منتشر مي گردد.