نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه ژنتيك نوين
 51 دوره 
عنوان نشریه:  ژنتيك نوين
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن ژنتيك ايران
مدیرمسئول:  دكتر محمدعلي ملبوبي
سردبیر:  دكتر منصور اميدي
:تارگاه  http://mg.genetics.ir/
رایانامه:  geneticskaraj@yahoo.com
تلفن:  32244434 (026)
نمابر:  32244434 (026)
صندوق پستی:  4111
نشانی:  ايران، كرج، پرديس كشاورزي و منابع طبيعي ايران، دانشگاه تهران، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دفتر نشريه، كدپستي 77871-31587
کد ISSN:  2008-4439
نوع نشریه:  فصلنامه