مشخصات نشريه:  

فصلنامه چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت))
 15 دوره
عنوان نشريه:  چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت))
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي
مديرمسئول:  دكتر حسن فارسيجاني
سردبير:  دكتر عباسعلي حاجي كريمي
رایانامه:  jbmpsbu@yahoo.com
تلفن:  29903136 (021)
نمابر:  22431644 (021)
نشانی:  تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده مديريت و حسابداري، كدپستي: 1983963113
كد ISSN:  2251-6050
نوع نشريه:  فصلنامه